en English is Íslenska

Thesis (Master's)

Iceland University of the Arts > Tónlistardeild / Department of Music > Lokaverkefni / Final projects (MA, M.Mus., M.Mus.Ed.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/42276

Title: 
  • Title is in Icelandic Áherslur í tónlistarnámi : hvaða grunngildi og áherslur ættu að liggja til grundvallar í næstu aðalnámskrá tónlistarskóla?
Degree: 
  • Master's
Abstract: 
  • Abstract is in Icelandic

    Núverandi aðalnámskrá tónlistarskóla er 22 ára gömul, elsta núgildandi námskráin í skólakerfinu á Íslandi, og hefur aldrei verið endurskoðuð. Aðalmarkmið þessarar rannsóknar er að safna saman upplýsingum um hin ýmsu gildi, áherslur og sjónarmið sem hafa þarf í huga við þróun nýrrar námskrár í tónlist á Íslandi. Almenn grunngildi náms eru skoðuð og sett í samhengi við gildi og áherslur í tónlistarnámi. Hugtakið gæðanám, sjónarmið um jöfn tækifæri til náms og skóla án aðgreiningar eru skoðuð, auk þess sem menntastefna Íslands til ársins 2030 er skoðuð. Einnig er umfjöllun um nýja finnska námskrá í tónlist auk þess sem rannsakandi fjallar um námsmat í tónlistarskólum frá ýmsum hliðum og setur í samhengi við umfjöllun um námsmat í menntavísindum almennt. Fyrirbærin áhugahvöt og áhugi eru skoðuð og sett í samhengi við áherslur í tónlistarnámi, auk þess sem nýjar leiðir til framhaldsnáms í tónlist eru skoðaðar og settar í samhengi við umræðu um stíla og stefnur tónlistar innan tónlistarskólanna. Við upplýsingaöflun fyrir þessa rannsókn notaðist rannsakandi við aðferðafræði eigindlegra rannsókna þar sem hálfopin viðtöl og spurningalistar með opnum spurningum voru notuð til að ná fram sjónarmiðum víðs hóps. Tekin voru 20 viðtöl, auk þess sem svör við spurningalistum fengust frá á fimmta tug tónlistarnemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að víkka þurfi þau gildi sem liggi til grundvallar í tónlistarnámi, auk þess sem næsta námskrá þurfi að innihalda fleiri og fjölbreyttari markmið. Einnig kemur fram að þörf sé á fjölbreyttara námsmati í tónlistarnámi og að samræming í tónlistarnámi sé ekki alltaf góður kostur. Tónlistarnám þurfi að miða meira að því að nemendur geti spilað sér til gagns og gamans, auk þess að meiri áherslu þurfi að leggja á einstaklingsmiðað nám sem sé opnara hvað áherslur og mismunandi stíla tónlistar varðar. Fram kemur að þörf sé á breyttum áherslum í tónfræðikennslu barna og unglinga og bent er á mikilvægi þess að næsta námskrá verði lifandi plagg sem sé opin fyrir breytingum og þróun. Einnig kemur fram að núverandi kerfi passi ekki lengur inn í skólakerfið á Íslandi. Þannig telur rannsakandi að fjölmargar ástæður fyrir gerð nýrrar aðalnámskrár tónlistarskóla hafi komið fram og vonast til að þessi rannsókn muni koma að góðum notum við gerð hennar.

  • Abstract is in Icelandic

    The current National Curriculum Guide for Music Schools is 22 years old, the oldest current curriculum in the school system in Iceland, and has never been modified. The main aim of this study is to gather information on the various values, emphases and points of view that need to be kept in mind when developing a new curriculum in music in Iceland. The general basic values of study are examined and placed in the context of the values and emphases in music studies. The concepts of quality education, perspectives on equal opportunities for learning and inclusive schools are examined in addition to which Iceland's educational policy until the year 2030 is examined. There is also a discussion of a new Finnish curriculum in music in addition to a discussion on assessment in music schools from various angles and it put in the context of assessment in educational sciences in general. Motivation and interest are examined and placed in the context of emphases in music studies. In addition new ways of graduate studies in music are examined and placed in the context of discussions about the styles of music that are studied in music schools. In gathering information for this study the researcher used the methodology of qualitative research where semi-structured interviews and questionnaires with open-ended questions were used to obtain the views of a wide group. 20 interviews were conducted, and answers to questionnaires were received from about 50 music students. The results of the study show that the values that underlie music studies need to be expanded and the next curriculum needs to contain more diverse goals. It is also stated that there is a need for more diverse assessment in music studies and that coordination in music studies is not always a good option. Music studies need to focus more on students being able to understand basic music making and use music for their enjoyment. More emphasis needs to be placed on individual-oriented learning that is more open in terms of emphasis and different styles of music. It is stated that there is a need for a change of emphasis in music theory teaching for children and adolescents and it is also pointed out that it is important that the next curriculum will be interactive and open to the possibility of changes and development. It is also stated that the current system does not fit into the school system in Iceland anymore. Therefore the researcher believes that numerous reasons for the creation of a new curriculum for music education in Iceland have emerged and hopes that this study will be useful in its preparation.

Accepted: 
  • Jun 23, 2022
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/42276


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Áherslur í tónlistarnámi - Meistararitgerð í söng- og hljóðfærakennslu við Listaháskóla Íslands - Jóhann Ingi Benediktsson.pdf687.21 kBOpenComplete TextPDFView/Open